Về nguyên tắc, các đơn khiếu nại, tố cáo gửi tới CĐ các cấp phải được giải quyết kịp thời, đúng quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam; Đơn khiếu nại, tố cáo có liên quan đến đại biểu dự đại hội CĐ cấp nào thì ban chấp hành, ban thường vụ CĐ cấp đó xem xét, giải quyết hoặc đề nghị giải quyết theo quy định của pháp luật và Tổng LĐLĐ Việt Nam; Chỉ giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến đại biểu đại hội nhận trước 25 ngày đối với CĐ cơ sở và 30 ngày đối với công đoàn cấp trên cơ sở trở lên trước khi diễn ra đại hội; Không giải quyết các đơn khiếu nại tố cáo khuyết danh, nặc danh; Tổ chức thành lập bộ phận và bố trí nơi tiếp nhận, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trước và trong quá trình tổ chức đại hội.

CĐ các cấp chủ động nắm chắc tình hình về tổ chức, cán bộ chủ chốt, cán bộ được quy hoạch nguồn nhân sự tham gia ban chấp hành khoá tới và dự kiến là đại biểu dự đại hội CĐ cấp trên. Tăng cường việc tiếp đoàn viên, CNVC-LĐ, tiếp nhận, phân loại và xử lý kịp thời, đầy đủ, thận trọng các đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh liên quan đến tổ chức, cán bộ, đại biểu dự đại hội CĐ các cấp. Trường hợp tố cáo chính danh không có cơ sở, điều kiện để giải quyết thì công đoàn các cấp phải thông báo cho người tố cáo biết lý do để chấm dứt việc tiếp tục tố cáo. Tố cáo không giải quyết gồm: tố cáo giấu tên, mạo tên, không rõ địa chỉ; tố cáo có tên đã được có thẩm quyền xem xét, kết luận, nay tố cáo lại nhưng không có thêm tài liệu, chứng cứ mới làm thay đổi bản chất vụ việc; tố cáo có tên nhưng nội dung không cụ thể, không có căn cứ để thẩm tra, xác minh; đơn tố cáo không phải bản do người tố cáo trực tiếp ký tên; đơn tố cáo có từ hai người trở lên cùng ký tên; đơn tố cáo của người không có năng lực hành vi dân sự.

Các đơn khiếu nại, tố cáo không liên quan đến tư cách đại biểu dự đại hội được giải quyết và tham gia giải quyết theo Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Quyết định số 254/QĐ-TLĐ ngày 05/3/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam

Các đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến đại biểu đại hội (hoặc liên quan đến người ứng cử, đề cử để bầu vào ban chấp hành CĐ mới nhưng không là đại biểu dự đại hội) thì công đoàn các cấp nhận được trong vòng 25 ngày đối với cấp cơ sở và 30 ngày đối với cấp trên cơ sở trở lên tính từ ngày nhận đơn khiếu nại, tố cáo đến trước ngày khai mạc đại hội, theo quy định thì không giải quyết, nhưng phải tổng hợp đầy đủ báo cáo và chuyển hồ sơ cho ban chấp hành khóa mới xem xét, giải quyết.

Đại biểu chính thức dự Đại hội là cán bộ, đoàn viên thuộc thẩm quyền quản lý của CĐ cấp nào thì ban chấp hành, ban thường vụ CĐ cấp đó có trách nhiệm xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả giải quyết về ban chấp hành, ban thường vụ cấp triệu tập Đại hội. Nếu trường hợp chưa giải quyết xong vẫn phải báo cáo đầy đủ quá trình giải quyết và nguyên nhân chưa giải quyết để ban chấp hành, ban thường vụ cấp triệu tập Đại hội xem xét, quyết định. Các đơn khiếu nại, tố cáo có nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Nhà nước và tổ chức khác; ban chấp hành, ban thường vụ CĐ cấp triệu tập đại hội chuyển đơn đến cơ quan, tổ chức đó đề nghị xem xét, giải quyết và thông báo cho CĐ đã chuyển đơn biết kết quả giải quyết. Trong thời gian 15 ngày làm việc, kể từ ngày bế mại đại hội, nếu có đơn khiếu nại, tố cáo về bầu cử, thì ủy ban kiểm tra CĐ cấp trên trực tiếp có trách nhiệm xác minh, kiểm tra lại và báo cáo ban chấp hành cùng cấp xem xét, quyết định.

An Chi