Để công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội CĐ các cấp và Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XII đạt kết quả tốt, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, đối với tổ chức CĐ và phong trào công nhân; đồng thời chỉ đạo chính quyền các cấp tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, giải đáp kịp thời những kiến nghị, đề xuất của CNVC-LĐ và tổ chức CĐ như: thu nhập, nhà ở, đời sống văn hóa tinh thần…

Làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động là ưu tiên hàng đầu của các cấp Công đoàn
Làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động là ưu tiên hàng đầu của các cấp Công đoàn

Trên cơ sở nhận diện những thách thức, Ban Bí thư lưu ý đại hội nhiệm kỳ này, CĐ các cấp cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐ cơ sở trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, tinh thần đoàn kết, ý thức tổ chức, kỷ luật của đoàn viên CĐ.

Tin-ảnh: T.Ngôn