Đối với CĐ cơ sở, việc lấy ý kiến tập trung vào đối tượng gia nhập CĐ, nhiệm kỳ đại hội, nhiệm vụ của các loại hình CĐ cơ sở. Đối với CĐ cấp trên, cần tập trung thảo luận, góp ý các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của CĐ cấp trên đối với người lao động ở nơi chưa có CĐ cơ sở.

Việc góp ý phải bảo đảm nguyên tắc cơ bản về chức năng, nhiệm vụ của CĐ; làm rõ nhiệm vụ của CĐ các cấp, nhất là cấp cơ sở trong thực hiện chức năng đại diện.

V.Tùng