Học Bác nâng cao ý thức phục vụ nhân dân

Trong 5 năm qua, việc thực hiện học tập Bác được công chức, viên chức và lao động trong khối gắn liền với cuộc vận động: “Trung thành - sáng tạo - tận tụy - gương mẫu”, có 90% công chức, viên chức, lao động đăng ký thực hiện. Đặc biệt, phong trào lao động giỏi - lao động sáng tạo được công chức, viên chức và lao động hưởng ứng tích cực với hơn 560 công trình, sáng kiến có giá trị. Điển hình như công trình cải cách hành chính trong lĩnh vực đăng ký đầu tư, cấp phép xây dựng, lắng nghe người nộp thuế, công trình mã vạch thẻ bảo hiểm y tế, ứng dụng ISO trong quản lý cơ chế một cửa.

Dịp này, Công đoàn Viên chức TP đã tuyên dương 256 tập thể và cá nhân điển hình trong Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; khen thưởng 136 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua Lao động giỏi - lao động sáng tạo và gương “Người tốt việc tốt” năm 2016.

H.Đào