Theo đó, khi phát sinh tăng, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại thẻ BHYT, ngoài việc thực hiện hồ sơ theo quy định thì đại lý thu phải tiến hành các bước sau:

-Tra cứu mã số BHXH của người tham gia hoặc hướng dẫn họ tra cứu mã số BHXH trên trang thông tin điện tử của BHXH Việt Nam: baohiemxahoi.gov.vn/tracuu.

- Trường hợp tra cứu không có mã số BHXH thì người tham gia lập Tờ khai mẫu TK1-TS và phụ lục thành viên hộ gia đình (nếu có).

Hướng dẫn bổ sung thông tin cá nhân để cấp mã số BHXH - Ảnh 1.

Cán bộ BHXH TP HCM hướng dẫn người dân làm thủ BHXH

BHXH TP HCM lưu ý người tham gia căn cứ giấy khai sinh và danh mục địa bàn hành chính để bổ sung chính xác mã số, mã huyện, mã tỉnh nơi cấp giấy khai sinh. Nếu chưa xác định được nơi cấp giấy khai sinh lần đầu thì ghi nguyên quán (trường hợp sát nhập, chia tách địa giới hành chính thì ghi theo tên địa danh tại thời điểm kê khai) hoặc ghi theo nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, tạm trú. Người tham gia có thể tra cứu danh mục địa bàn hành chính từ trang thông tin điện tử Tổng cục Thống kê: www.gos.gov.vn/dmhc2915 hoặc tải file dữ liệu tra cứu tại bhxhtphcm.gov.vn/danh –muc/18/danh –muc-dia – ban- hanh-chinh.

Sau khi được BHXH quận, huyện cung cấp danh sách người tham gia BHYT chưa có mã số BHXH (mẫu MS1), các đại lý thu có trách nhiệm gởi thư ngõ của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, Phiếu hướng dẫn tra cứu mã số BHXH, mẫu TK1-TS cho người tham gia, đồng thời hướng dẫn họ thực hiện tra cứu mã số BHXH. Trường hợp hồ sơ thiếu thông tin mã số BHXH bị cơ quan BHXH trả về, đại lý thu yêu cầu người tham gia bổ sung và phối hợp với BHXH quận, huyện thực hiện cấp thẻ BHYT kịp thời.

T.Ngôn Ảnh: HOÀNG TRIỀU