Trường hợp chậm đóng BHYT từ 30 ngày trở lên thì cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm đóng đủ, đóng lãi trên số tiền chưa đóng, chậm đóng, hoàn trả toàn bộ chi phí trong phạm vi quyền lợi BHYT mà người lao động (NLĐ) được hưởng. Để kịp thời giải quyết các chế độ BHXH cho NLĐ và thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 1-1-2020, BHXH TP đề nghị các đơn vị sử dụng lao động phải đóng tiền BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tháng 12-2019 cho cơ quan BHXH từ ngày 20-12-2019 đến trước ngày 31-12-2019.

Căn cứ vào ngày nộp tiền, cơ quan BHXH sẽ gia hạn giá trị thẻ BHYT năm 2020 tự động cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Trường hợp đơn vị nợ tiền BHYT thì cơ quan BHXH sẽ khóa thẻ BHYT theo quy định.

K.An