Theo đó, hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất như sau:

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB0XH) quận - huyện tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn 9739/SLĐTBXH-LĐ ngày 1-4-2020 của Sở LĐ-TB-XHđể giải quyết hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất đối với trường hợp người sử dụng lao động không bố trí được việc làm cho người lao động (NLĐ), trong đó số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Tạm dừng sản xuất, kinh doanh từ 01 tháng trở lên do gặp khó khăn khi thay đổi cơ cấu công nghệ hoặc do khủng hoảng, suy thoái kinh tế hoặc thực hiện chính sách của Nhà nước khi tái cơ cấu nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế.

Hướng dẫn tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất  - Ảnh 1.

+ Gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa.

- Đối với người sử dụng lao động thuộc đối tượng quy định tại điểm c khoản 2 Công văn 1511/LĐTBXH-BHXHđã đóng đủ BHXH đến hết tháng 1-2020 và bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm 50% lao động tham gia BHXH trở lên1 tại thời điểm có văn bản đề nghị so với thời điểm tháng 1-2020, đề nghị Phòng LĐ-TB-XH quận - huyện hướng dẫn người sử dụng lao động liên hệ cơ quan BHXH để nộp hồ sơ tạm dừng đóng theo hướng dẫn tại Công văn 992/BHXH-QLT của BHXH TP.

Khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, Phòng LĐ-TB-XH kiểm tra, rà soát điều kiện tạm dừng đóng nêu trên (trường hợp cần thiết thì trao đổi cơ quan BHXH) để hướng dẫn, giải quyết đề nghị của đơn vị theo đúng quy định.

Hướng dẫn tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất  - Ảnh 2.

- Đối với người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản (không kể giá trị tài sản là đất), mà có đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, đề nghị Phòng LĐ-TB-XH yêu cầu đơn vị sử dụng lao động thực hiện theo Công văn 6337/BTCHCSN ngày 29-5-2020 của Bộ Tài chính.

Số lao động tham gia BHXH tính giảm bao gồm:

- Số lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật trừ đi số lao động mới giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/02/2020 đến ngày người sử dụng lao động có văn bản đề nghị;

- Số lao động đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động mà thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng;

- Số lao động đang nghỉ việc không hưởng tiền lương và thời gian nghỉ việc không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng;

- Số lao động đang ngừng việc mà thời gian ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.

Số lao động nêu tại điểm này chỉ bao gồm người làm việc theo hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 12 tháng; người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.

Tin, ảnh: A.Chi