Theo hướng dẫn này, hội nghị NLĐ được tổ chức hằng năm hoặc bất thường. Tại hội nghị, giám đốc công ty có trách nhiệm báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh và tình hình thực hiện các chế độ liên quan đến quyền, lợi ích của NLĐ; công khai mức trích lập quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi... Tại hội nghị, các bên có thể thảo luận để ký kết hoặc sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể.

Nghị quyết của hội nghị có giá trị khi trên 50% tổng số đại biểu chính thức biểu quyết tán thành. Hội nghị NLĐ sẽ được công nhận là hợp lệ khi có sự tham gia của 2/3 tổng số đại biểu được triệu tập.

N. Dương