Đây là nội dung quan trọng được đề cập tại Thông tư 162/2017/TT-BQP hướng dẫn Nghị định 151/2016/NĐ-CP về chế độ, chính sách của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng. 

Các mức trợ cấp như sau:

- Trợ cấp một lần cho số năm nghỉ hưu trước tuổi = số năm được trợ cấp x 3 tháng x tiền lương tháng bình quân.

 - Trợ cấp 5 tháng tiền lương bình quân cho 20 năm đầu công tác; từ năm thứ 21 trở đi, mỗi năm trợ cấp 1/2 tháng tiền lương bình quân, tính theo công thức:

Tiền trợ cấp cho số năm công tác ={5 tháng + [(tổng số năm công tác - 20 năm) x 1/2 tháng]} x Tiền lương tháng bình quân.

Hướng dẫn tính trợ cấp cho quân nhân nghỉ hưu sớm - Ảnh 1.

Thông tư 162/2017/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 25-8-2017 và các chế độ, chính sách hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện kể từ ngày 1-7-2016.


T.Ngôn