BHXH Việt Nam trả lời: Điều 26 Bộ Luật Lao động 2012 về thử việc quy định người sử dụng lao động (NSDLĐ) và người lao động (NLĐ) có thể thỏa thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Nếu có thỏa thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc; người làm việc theo hợp đồng thử việc không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Điều 21 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP quy định các trường hợp NLĐ đang hưởng TCTN bị chấm dứt hưởng TCTN gồm: Hết thời hạn hưởng TCTN theo quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của NLĐ; có việc làm.

NLĐ được xác định là có việc làm thuộc một trong các trường hợp sau: Đã giao kết hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc hợp đồng làm việc (HĐLV) từ đủ 3 tháng trở lên. Ngày mà NLĐ được xác định có việc làm là ngày HĐLĐ hoặc HĐLV có hiệu lực theo quy định của pháp luật; có quyết định tuyển dụng đối với những trường hợp không thuộc đối tượng giao kết HĐLĐ hoặc HĐLV. Ngày có việc làm trong trường hợp này được xác định là ngày bắt đầu làm việc của người đó ghi trong quyết định tuyển dụng; NLĐ thông báo đã có việc làm cho trung tâm Dịch vụ việc làm theo mẫu do bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định. Ngày mà NLĐ được xác định có việc làm là ngày ghi trong thông báo có việc làm của NLĐ. Đối chiếu quy định nêu trên, trường hợp của ông hiện đang làm việc theo hợp đồng thử việc 1 tháng không tham gia đóng BHXH bắt buộc. Vì vậy, trong thời gian thử việc 1 tháng, ông vẫn được hưởng TCTN nếu thực hiện thông báo việc làm hằng tháng.