Không ảnh hưởng đến tiền lương

Nguyễn Anh Trần, giám đốc công ty, trả lời: Vừa qua, công ty có thay đổi ngày trả tiền lương như phản ánh của anh Vỹ. Tuy nhiên, mức lương hằng tháng của anh Vỹ vẫn không thay đổi. Để thực hiện thống nhất, thuận lợi hơn trong sổ sách kế toán, công ty mong NLĐ hợp tác.