Không buộc tăng ca

Ông Nguyễn Văn Quảng, giám đốc công ty, trả lời: Do đơn hàng gấp nên công ty thông báo tăng ca, công nhân nào tăng ca thì đăng ký. Công ty trả tiền tăng ca theo luật lao động là 150% vào ngày thường, ngày nghỉ hằng tuần là 200% và tăng ca không quá số giờ theo quy định.