Không có nhu cầu sử dụng

Bà Huỳnh Thị Ngọc Hiếu, giám đốc công ty, trả lời: Khi sử dụng NLĐ cao tuổi, công ty chú trọng thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật lao động. Vừa qua, công ty sắp xếp lại, giải thể bộ phận ông Thiên đang làm việc. Do công ty thật sự không có nhu cầu nên đã thông báo với ông Thiên và đề nghị chấm dứt hợp đồng theo quy định.