BHXH Việt Nam trả lời: Tại điều 5 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ, NSDLĐ đã đóng đủ BHXH hoặc đang tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 4-2021 mà bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm 15% số lao động tham gia BHXH trở lên tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị so với tháng 4-2021. Vì vậy, đơn vị còn nợ tiền BHXH đến tháng 4-2021 thì không được hưởng chính sách hỗ trợ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất.