Không được tính thời gian đóng BHXH

Ông Nguyễn Đăng Tiến, Phó Giám đốc BHXH TP HCM, trả lời: Theo Luật BHXH, đi nghĩa vụ từ tháng 1-2007 sẽ được tính là thời gia tham gia BHXH. Do vậy, bạn đi nghĩa vụ quân sự trước khi có Luật BHXH nên thời gian này không được tính là thời gian tham gia BHXH.