BHXH TP HCM trả lời: Luật BHXH hiện hành (có hiệu lực từ ngày 1-1-2016) quy định người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn chỉ đóng BHXH bắt buộc vào quỹ hưu trí, tử tuất để hưởng chế độ hưu trí và tử tuất, không thuộc đối tượng tham gia BHTN. Do vậy, từ ngày 1-1-2016, UBND phường nơi chị An làm việc ngưng đóng BHTN cho chị là đúng quy định. Thời gian tham gia BHTN trước ngày 1-1-2016 sẽ được bảo lưu, cộng dồn để tính hưởng trợ cấp thất nghiệp khi đủ điều kiện theo quy định.