Không phải tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện

- Ông Nguyễn Đăng Tiến, Phó Giám đốc BHXH TP HCM, trả lời: Trường hợp của bà sẽ thực hiện theo Luật BHXH năm 2014 (có hiệu lực từ ngày 1-1-2016). Theo đó, lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia BHXH khi nghỉ việc mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng BHXH và đủ 55 tuổi sẽ được hưởng lương hưu. Nếu đến thời điểm nghỉ hưu, bà đáp ứng tiêu chí theo quy định thì không phải tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện.