Mỗi giải thưởng trị giá 4.000 USD, bao gồm: 3.000 USD tiền mặt và phần hỗ trợ kỹ thuật tương đương 1.000 USD. Các giải thưởng lần lượt trao cho chị Nguyễn Thị Làn (ngụ tỉnh Phú Thọ), anh Phạm Doãn Dương (TP Hải Phòng) và chị Nông Thị Huệ (tỉnh Yên Bái). Các đề án nhận giải đều có tính sáng tạo, khả thi cao, góp phần giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương.

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ các hỗ trợ của Tổ chức Lao động quốc tế đối với Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thu hút 45 nông dân tranh tài với các kế hoạch, chương trình phát triển nghề nghiệp ở nông thôn.

H.Nhung