BHXH Việt Nam đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chỉ đạo bưu điện các tỉnh phối hợp với cơ quan BHXH thực hiện quy trình chi trả theo đúng hướng dẫn của BHXH Việt Nam về việc chi trả, thanh quyết toán các chế độ BHXH, TCTN và quản lý người hưởng qua bưu điện. Trước ngày 25-10, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chuyển danh mục điểm chi trả chi tiết đến từng tổ chi trả, xã, phường, thị trấn trên toàn quốc cho BHXH Việt Nam theo đúng quy định về quản lý người hưởng và chi trả các chế độ BHXH, TCTN qua hệ thống bưu điện; đăng tải công khai danh mục điểm chi trả của 63 tỉnh trên cổng thông tin điện tử của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.

Kiểm tra, giám sát việc chi trả BHXH, trợ cấp thất nghiệp - Ảnh 1.

Người lao động làm thủ tục hưởng BHXH tại BHXH TP HCM Ảnh: HOÀNG TRIỀU

BHXH Việt Nam cũng đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chỉ đạo bưu điện các tỉnh thông báo kịp thời thay đổi về lịch chi trả, địa điểm chi trả cho cơ quan BHXH, người hưởng.

A.Chi