Ông Lê Đình Quảng, Phó trưởng Ban Quan hệ lao động, Tổng LĐLĐ Việt Nam, trả lời: Theo khoản 2 điều 2 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 (sửa đổi, bổ sung điều 25 Luật Viên chức 2010), HĐLV xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 60 tháng. HĐLV xác định thời hạn áp dụng đối với người được tuyển dụng làm viên chức kể từ ngày 1-7-2020, trừ trường hợp: Cán bộ, công chức chuyển sang làm viên chức theo quy định tại điểm b khoản 1 điều 58 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019; người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Như vậy, trường hợp được tuyển dụng vào viên chức sau ngày 1-7-2020 mà không làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì chỉ được ký HĐLV xác định thời hạn.