Theo ông Đỗ Đăng Hiếu, Chủ tịch CĐ Công nghiệp Việt Nam, các nội dung, điều khoản ký kết cụ thể phù hợp với đặc thù và điều kiện của từng tỉnh, TP, như các công tác: tuyên truyền giáo dục, tổ chức cán bộ, thi đua, bảo hộ lao động, nữ công, kiểm tra... sẽ giúp cho CĐ cơ sở hoạt động tốt hơn, chủ động hơn.

Ông Nguyễn Huy Cận, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, cho biết TPHCM là nơi có đông công nhân làm việc trong các đơn vị thuộc ngành công nghiệp Việt Nam, vì vậy, việc ký kết liên tịch hỗ trợ hoạt động lần này có ý nghĩa rất lớn cho việc đẩy mạnh hoạt động CĐ ở các CĐ cơ sở, đồng thời bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động làm việc trong ngành công nghiệp, đóng góp vào sự phát triển chung của toàn ngành.

Tin - ảnh: T.Minh