Làm ngày Tết chỉ được nghỉ bù 1 ngày?

Đại diện khách sạn Đệ Nhất trả lời: Từ năm 2016, khách sạn áp dụng khoán lương. Cách tính lương mới và vấn đề làm thêm được ban giám đốc thỏa thuận với NLĐ và đưa vào thỏa ước lao động tập thể. Nếu NLĐ có ý kiến về cách tính trên thì khách sạn sẽ tính toán lại. Trước mắt, khách sạn sẽ xây dựng phương án bù thu nhập làm thêm giờ hoặc lễ, Tết cho NLĐ là trả vào phụ cấp hoặc tính điểm năng suất. Khi phương án được duyệt thì sẽ áp dụng về sau, NLĐ cũng sẽ được truy lĩnh tiền làm ngày Tết.