Làm thêm để kịp giao hàng

Đại diện cơ sở may gia công Sao Mai trả lời: Tuy cơ sở có ít người lao động nhưng vẫn tuân theo các quy định của pháp luật về thời giờ làm việc, tăng ca không quá 4 giờ trong ngày. Vừa qua, do khách hàng yêu cầu gấp nên cơ sở đã động viên công nhân làm thêm để kịp giao hàng. Khi làm thêm, cơ sở trả lương đúng quy định và phục vụ ăn giữa buổi. Tuy vậy, chúng tôi sẽ cố gắng tổ chức sản xuất để công nhân không phải tăng ca quá quy định.