Tổng LĐLĐ yêu cầu các cấp Công đoàn (CĐ) đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên và NLĐ tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, pháp luật, nhất là tác phong công nghiệp; đưa nội dung học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của NLĐ vào nội dung nghị quyết hội nghị NLĐ, xem đó là tiêu chí bình xét thi đua hằng năm. Bên cạnh đó, các cấp CĐ vận động doanh nghiệp (DN) thành lập Quỹ Khuyến học hỗ trợ công nhân (CN) và con em CN nghèo hiếu học.

Lập Quỹ Khuyến học hỗ trợ công nhân nâng cao trình độ - Ảnh 1.

Khuyến khích doanh nghiệp hỗ trợ người lao động nâng cao tay nghề là mục tiêu mà các cấp Công đoàn hướng đến

Ngoài việc chủ động tham mưu, đề xuất với các cấp ủy Đảng tích cực chỉ đạo có hiệu quả đề án "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời cho CN tại các DN", Tổng LĐLĐ Việt Nam lưu ý các cấp CĐ cần phát hiện, biểu dương CN hiếu học, những DN tích cực tạo điều kiện cho CN tham gia học tập, những mô hình hay, cách làm tốt công tác tuyên truyền, vận động CN nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Tin-ảnh: K.An