Nhiều đại biểu cho rằng về địa vị pháp lý, điều 10 Hiến pháp và Luật CĐ năm 1990 đều khẳng định CĐ là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động (NLĐ) nên việc Luật CĐ sửa đổi phải phù hợp với Hiến pháp và thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành.
Ủng hộ quy định doanh nghiệp (DN) sau 6 tháng hoạt động phải thành lập CĐ cơ sở, nhiều ý kiến cũng đề nghị nên có biện pháp chế tài DN né tránh thành lập CĐ. Ngoài quy định thời gian hoạt động cho đội ngũ cán bộ CĐ bán chuyên trách, dự thảo luật cần làm rõ, bổ sung quyền lợi của đoàn viên khi gia nhập CĐ, nhất là quyền sinh hoạt, hội họp, tham gia các hoạt động do CĐ tổ chức.

Tán thành quy định luật hóa trích nộp kinh phí CĐ, nhiều ý kiến thống nhất nhận định: Nhiều năm qua, nguồn kinh phí này đều phục vụ hoạt động CĐ, chăm lo đời sống vật chất lẫn tinh thần cho NLĐ, không sử dụng vào mục đích nào khác. Thực tế, ở các DN thực hiện tốt nghĩa vụ trích nộp kinh phí, đời sống vật chất, tinh thần của NLĐ, nhất là quan hệ lao động cũng ổn định hơn.

V.Tùng