Lương khởi điểm của công chức, viên chức như thế nào sau khi điều chỉnh của mức lương cơ sở. Theo Nghị định 204, mức lương của cán bộ, công chức và viên chức đều được tính theo công thức:

Mức lương = Lương cơ sở x Hệ số lương

Trong khi đó, mức lương cơ sở năm 2020 thay đổi như sau:

Từ nay đến 30-6/2020: 1,49 triệu đồng/tháng (theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP).  Từ ngày 1-7-2020: 1,6 triệu đồng/tháng (theo Nghị quyết 86/2019/QH14).

Mỗi ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức được xếp lương với các bậc khác nhau. Khi trúng tuyển, công chức, viên chức sẽ có lương khởi điểm được xếp ở bậc 1.

Do đó, tương ứng với mức lương cơ sở, mức lương khởi điểm của một số ngạch công chức năm 2020 như sau:

Kế toán viên sơ cấp (ngạch C3): Hệ số lương bậc 1 là 1,35.

Lương khởi điểm của công chức, viên chức năm 2020 - Ảnh 1.

Mức lương khởi điểm từ nay đến 30-6-2020: 1,49 triệu đồng đồng x 1,35 = 2,0115 triệu đồng/tháng. Mức lương khởi điểm từ 1-7-2020: 1,6 triệu đồng x 1,35 = 2,160 triệu đồng/tháng.

Chuyên viên, thanh tra viên (ngạch A1): Hệ số lương bậc 1 là 2,34

Mức lương khởi điểm từ nay đến 30-6-2020: 1,49 triệu đồng x 2,34 = 3,486 triệu đồng/tháng; Mức lương khởi điểm từ 1-7-2020: 1,6 triệu đồng x 2,34 = 3,744 triệu đồng/tháng.

Nhân viên hải quan (ngạch C1): Hệ số lương 1,65

Mức lương khởi điểm từ nay đến 30-6-2020: 1,49 triệu đồng x 1,65 = 2,293 triệu đồng/tháng; Mức lương khởi điểm từ 1-7-2020: 1,49 triệu đồng x 1,65 = 2,458 triệu đồng/tháng.

Tương tự như công chức, các chức danh nghề nghiệp viên chức được xếp 12 bậc lương. Trong đó, mức lương khởi điểm ở mức lương ở bậc 1. Cụ thể ở một số chức danh như sau:

Giáo viên mầm non, Y sĩ (loại B): Hệ số lương 1,86

Mức lương khởi điểm từ nay đến 30-6-2020: 1,49 triệu đồng x 1,86 = 2,7714 triệu đồng/tháng. Mức lương khởi điểm từ 1-7-2020: 1,49 triệu đồng x 1,65 = 2,976 triệu đồng/tháng.

Lương khởi điểm của công chức, viên chức năm 2020 - Ảnh 2.

Giáo viên trung học, Kỹ sư (loại A1): Hệ số lương 2,34

Mức lương khởi điểm từ nay đến 30-6-2020: 1,49 triệu đồng x 2,34 = 3,486 triệu đồng/tháng. Mức lương khởi điểm từ 1-7-2020: 1,6 triệu đồng x 2,34 = 3,744 triệu đồng/tháng.

Tin, ảnh: A.Chi