Mức hưởng BHYT đối với thân nhân viên chức quốc phòng - Ảnh 1.

 Theo đó, trong thời gian chờ sửa đổi Quyết định 1315/QĐ-BHXH về mã số ghi trên thẻ BHYT thì thân nhân công nhân và viên chức quốc phòng không có chế độ BHYT được cấp mã đối tượng và mã quyền lợi hưởng BHY,T cụ thể:

- Mã đối tượng được ký hiệu là "TV" - Mã quyền lợi được hưởng ký hiệu bằng số 4 và được hưởng các quyền lợi như sau:

+ Được quỹ BHYT thanh toán 80% chi phí khám chữa bệnh thuộc phạm vi chi trả BHYT;

+ Được thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh tại tuyến xã và chi phí cho một lần khám chữa bệnh  thấp hơn 15% tháng lương cơ sở.

BHXH Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc thu và cấp thẻ BHYT cho đối tượng này như đối với đối tượng thân nhân sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội đang tại ngũ.

K.Linh