Nguyễn Sơn Hà (quận 3, TP HCM): "Tôi đi làm và được công ty đóng BHXH được 7 tháng. Tháng này, tôi nghỉ việc và muốn tự đóng tiếp BHXH tự nguyện có được không?".

BHXH Việt Nam trả lời: Theo quy định hiện hành của pháp luật về BHXH, người tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Người tham gia BHXH tự nguyện hằng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; trong đó mức thu nhập thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn hiện nay (700.000 đồng) và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở (hiện nay là 29,8 triệu đồng).

Người tham gia BHXH tự nguyện được nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỉ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn. Cụ thể: Bằng 30% đối với người tham gia thuộc hộ nghèo; 25% đối với người tham gia thuộc hộ cận nghèo; 10% đối với các đối tượng khác. Thời gian hỗ trợ tối đa là 10 năm.

Nếu ông nghỉ việc, không còn thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc mà quyết định tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện thì đây là quyết định đúng để được hưởng quyền lợi về BHXH tốt nhất về sau này. Để được hướng dẫn cụ thể về thủ tục tham gia, ông có thể liên hệ với cơ quan BHXH tại địa phương hoặc đại lý thu nơi cư trú.