Năm 2023: 100% cán bộ Công đoàn chuyên trách cao su đạt trình độ đại học - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

CĐ ngành cho biết sẽ chú trọng công tác tuyển dụng cán bộ CĐ, chỉ tuyển theo nhu cầu của tổ chức CĐ, có đủ tiêu chuẩn, bảo đảm các quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam về số lượng đoàn viên và tổ chức đánh giá, phân loại cán bộ CĐ. Trong công tác quy hoạch và đào tạo cán bộ, CĐ ngành lưu ý các cấp CĐ thường xuyên tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ CĐ, tạo điều kiện để cán bộ CĐ chưa có trình độ đại học được tham gia các khóa học theo hình thức vừa học vừa làm, đồng thời mở rộng đổi mới quy trình giới thiệu nguồn cán bộ đưa vào quy hoạch cán bộ quản lý, lãnh đạo và các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch CĐ các cấp.

Với những giải pháp trên, mục tiêu đến năm 2023, 100% cán bộ CĐ chuyên trách có trình độ đại học, được đào tạo về lý luận nghiệp vụ và công tác CĐ; 90% chủ tịch CĐ cơ sở được đào tạo về lý luận nghiệp vụ và công tác CĐ. 

T.Nga