Một buổi tư vấn pháp luật cho công nhân nhà trọ do LĐLĐ quận Thủ Đức, TP HCM tổ chức      ẢNH: AN KHÁNH
Một buổi tư vấn pháp luật cho công nhân nhà trọ do LĐLĐ quận Thủ Đức, TP HCM tổ chức ẢNH: AN KHÁNH

 Ngoài kiến thức căn bản về chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, tài liệu còn cung cấp cho CNVC-LĐ nội dung cơ bản về Bộ Luật Lao động và Luật Công đoàn (CĐ). Giá bán 9.000 đồng/cuốn.

Các cấp CĐ có nhu cầu đăng ký tại Ban Tuyên giáo LĐLĐ TP HCM (số 14 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bến Thành, quận 1; ĐT: 38.290826, email: bantuyengiaocdhcm@gmail.com). Việc phát hành tài liệu nằm giúp các cấp CĐ triển khai hiệu quả chương trình “Nâng cao hiểu biết về chính trị - pháp luật” cho CNVC-LĐ giai đoạn 2013-2018.

A.Khánh