Lớp học có 70 cán bộ CĐ cơ sở là chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên ban chấp hành CĐ cơ sở, tổ trưởng, tổ phó CĐ tham gia. Các học viên đã học chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; hệ thống chính trị, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ngày nay; những điểm mới của Luật BHXH, một số chính sách liên quan đến lao động nữ; vị trí, vai trò của ủy ban kiểm tra CĐ; công tác quản lý thu chi tài chính CĐ theo hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam; công tác tuyên truyền, giáo dục CNVC-LĐ; đối thoại tại nơi làm việc, kỹ năng thương lượng thỏa ước lao động tập thể...

Nâng cao kỹ năng hoạt động Công đoàn - Ảnh 1.

Cán bộ Công đoàn Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn được hướng dẫn kỹ năng hoạt động

Chương trình nhằm trang bị kỹ năng cơ bản về phong trào công nhân, hoạt động CĐ cho cán bộ CĐ. Qua đó, nâng cao chất lượng hoạt động CĐ cơ sở, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, góp phần ổn định quan hệ lao động tại đơn vị.


Tin-ảnh: N.Hà