Tham gia tập huấn là các chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên ban chấp hành CĐ cơ sở mới được bầu vào ban chấp hành CĐ cơ sở. Chương trình tập huấn diễn ra trong 3 ngày, từ 20 đến 21-3, với các chuyên đề như tổ chức, tuyên giáo, chính sách pháp luật, nữ công, tài chính và kiểm tra.

Nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn - Ảnh 1.

Các cán bộ CĐ cơ sở tham gia buổi tập huấn nghiệp vụ Công đoàn

Mục đích của lớp tập huấn là cung cấp cơ sở lý luận, kỹ năng, kinh nghiệm tổ chức hoạt động cho cán bộ CĐ mới tham gia ban chấp hành CĐ cơ sở, qua đó xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ đủ năng lực, trình độ để đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ; góp phần nâng cao chất lượng CĐ cơ sở, xây dựng CĐ cơ sở vững mạnh. 

Tin-ảnh: M.Chi