Các đội đã thi kiến thức pháp luật về AT-VSLĐ; kiến thức về tổ chức, quản lý và phương pháp hoạt động của mạng lưới an toàn - vệ sinh viên của cơ sở; kiến thức chung về kỹ thuật AT-VSLĐ, phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông. Các thí sinh phải có kỹ năng phát hiện, giải quyết, xử lý các nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ trong lao động sản xuất, giải quyết chế độ chính sách về AT-VSLĐ cho người lao động…

H.Đào