Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam  lần thứ 21 đã khai mạc ngày 28-6, tại Hà Nội. Hội nghị đã thảo luận báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012; đề cương báo cáo của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa X tại Đại hội Công đoàn (CĐ) Việt Nam lần thứ XI; định hướng nghiên cứu và đề cương báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ CĐ và một số vấn đề tổ chức Đại hội XI CĐ Việt Nam.

Chủ trì hội nghị, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng  nhấn mạnh Bộ Luật Lao động và Luật CĐ (sửa đổi) đã được Quốc hội khóa XIII thông qua, tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức CĐ trong xã hội, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để giai cấp công nhân và tổ chức CĐ tiếp tục phát triển.

Các đại biểu tập trung thảo luận, nhấn mạnh vào công tác phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng hoạt động của CĐ cơ sở. Trong 6 tháng đầu năm đã phát triển được trên 320.000 đoàn viên, thành lập 2.878 CĐ cơ sở.  Công tác kiểm tra, chấm điểm phân loại CĐ cơ sở năm 2011 theo tiêu chí mới cũng được coi là tạo điều kiện cho CĐ cơ sở nâng cao tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, nâng cao chất lượng hoạt động.

Trong 6 tháng cuối năm, CĐ sẽ tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm: tiến hành tổ chức đại hội CĐ các cấp, chuẩn bị đại hội CĐ cấp tỉnh, ngành sẽ được tổ chức vào đầu năm 2013. Bên cạnh đó, xây dựng và triển khai kế hoạch tập huấn, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao hiểu biết, nhận thức cho người lao động, đoàn viên CĐ về  Bộ Luật Lao động và Luật CĐ (sửa đổi); phối hợp các bộ, ngành tham mưu cho Chính phủ ban hành nghị định hướng dẫn thu, chi tài chính CĐ theo Luật CĐ (sửa đổi).

Giảm gần 50% số vụ ngừng việc tập thể

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Hòa Bình, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, cho biết tình hình đình công, ngưng việc tập thể trong thời gian qua có chiều hướng giảm. Trong 6 tháng đầu năm 2012, cả nước đã xảy ra 228 vụ ngưng việc tập thể trên phạm vi 25 tỉnh, thành, giảm gần 50% so với 6 tháng đầu năm 2011. Đây là tín hiệu đáng mừng, có sự góp sức rất lớn của tổ chức CĐ trong bối cảnh hoạt động sản xuất của doanh nghiệp còn nhiều khó khăn.

NGUYỄN QUYẾT