Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN khóa X, gồm 21 đồng chí. Ông Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN khóa IX tiếp tục được bầu làm làm Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN khóa X. Năm Phó chủ tịch gồm các ông, bà: Nguyễn Hòa Bình, Mai Đức Chính, Nguyễn Văn Ngàng, Hoàng Ngọc Thanh và Nguyễn Thị Thu Hồng. Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐ VN khóa X gồm 13 đồng chí do ông Đỗ Xuân Học làm Chủ nhiệm. Đại hội cũng nghe ông Mai Đức Chính, Phó Chủ tich Tổng LĐLĐ VN, báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp cho dự thảo báo cáo của Ban chấp hành (BCH) Tổng LĐLĐ VN khóa IX; báo cáo về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ CĐ VN. Đoàn chủ tịch Đại hội đề nghị Đại hội giao cho Đoàn chủ tịch, BCH Tổng LĐLĐ VN khóa X tiếp thu ý kiến của các đại biểu để hoàn chỉnh Điều lệ CĐ VN. Những nội dung cụ thể sẽ được nghiên cứu để hướng dẫn trong Thông tri hướng dẫn thi hành Điều lệ CĐ VN. Sau phần trình bày của Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Mai Đức Chính, 100% đại biểu tán thành thông qua Điều lệ CĐ VN đã được bổ sung, sửa đổi.
Cũng trong buổi sáng, BCH Tổng LĐLĐ VN khóa X gồm 160 đồng chí đã chính thức ra mắt Đại hội. Thay mặt BCH Tổng LĐLĐ VN khóa X, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Đặng Ngọc Tùng hứa sẽ đoàn kết, thống nhất, nghiêm túc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết của Đại hội để xây dựng thành các chương trình hành động cụ thể nhằm thực hiện cho được mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ mà Đại hội đề ra.
Các đại biểu dự đại hội nhất trí cao Điều lệ CĐ VN đã được bổ sung, sửa đổi. Ảnh: N.Q
BCH Tổng LĐLĐ VN sẽ phấn đấu đưa hoạt động CĐ hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu. Vận động CNVC-LĐ và các cấp CĐ đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới của đất nước; góp phần giữ vững an ninh chính trị, thực hiện công nghiệp hóa – hiện đại hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Xây dựng giai cấp CN VN lớn mạnh theo tinh thần Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân CN thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” đề ra.

Phấn khởi vì Đại hội X CĐ VN thành công rực rỡ, gần 1.000 đại biểu tại hội trường đã cùng nhau hát vang bài: “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”.

VĨNH TÙNG