Qua khảo sát, thỏa ước lao động tập thể tại các công ty như Phúc Thắng, Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức, Xương Phát, DNTN Dệt Thủ Đức... có từ 7 đến 15 nội dung có lợi hơn cho người lao động, như trợ cấp tiền ăn giữa ca, tiền xăng, phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên, đặc biệt là trợ cấp khó khăn.

K.An