1. Lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 56 Luật BHXH năm 2014, mức lương hưu hàng tháng thấp nhất của công chức bằng mức lương cơ sở, vẫn là 1,49 triệu đồng/tháng.

Theo Nghị định 204 của Chính phủ, lương của cán bộ, công chức, viên chức được tính theo công thức: Mức lương cơ sở x (nhân) hệ số lương. Năm nay nếu lương cơ sở tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng, lương của công chức này là 2,34 x 1,6 = 3,74 triệu đồng/tháng (tăng khoảng 260.000 đồng/tháng).

Theo Điều 7 của Nghị định 146 năm 2018 của Chính phủ quy định về mức BHXH với nhiều đối tượng:

- Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; người đang hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng; trẻ em dưới 6 tuổi, người có công, người thuộc hộ cận nghèo: Đóng 4,5% mức lương cơ sở

Chưa tăng lương cơ sở tăng lên 1,6 triệu đồng nên mức đóng của các đối tượng nêu trên vẫn 67.050 đồng/tháng.


Những khoản tiền không tăng theo khi chưa tăng lương cơ sở - Ảnh 1.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức chưa tăng, vì vậy các nhiều khoản tiền khác cũng sẽ không tăng theo

- Người tham gia BHYT hộ gia đình, mức đóng cũng căn cứ vào mức lương cơ sở. Khi mức lương này tăng, mức đóng cũng sẽ tăng tương ứng.

Lưu ý, người đóng BHYT từ đủ 5 năm liên tục và có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở thì được thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh.


2. Trợ cấp một lần khi sinh con

Theo Điều 38 Luật BHXH năm 2014, trợ cấp 1 lần khi sinh con của công chức nữ bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng người đó sinh con và vẫn là 2,98 triệu đồng. Nếu tăng lương cơ sở 1,6 triệu đồng/ tháng, trợ cấp một lần khi sinh con = 2 x 1,6 triệu đồng = 3,2 triệu đồng.


3. Trợ cấp dưỡng sức sau sinh

Theo Điều 41 Luật BHXH, mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở, là 447.000 đồng/ngày. Trợ cấp dưỡng sức sau sinh nếu tăng lương sẽ ở mức 480.000 đồng/ngày.H.Lê