Nguyên nhân là do BHXH các địa phương chưa thực hiện việc thu hồi nợ, các đơn vị sử dụng lao động cũng chưa đóng BHXH theo quy định. Tình trạng nợ BHXH kéo dài khiến người lao động thiệt hại quyền lợi về bảo hiểm thất nghiệp, không được chi trả chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động. Do mức xử phạt vi phạm về BHXH hiện hành còn thấp nên vi phạm ngày càng nghiêm trọng vì nhiều đơn vị sẵn sàng nộp phạt.

B.Nghi