BHXH Việt Nam trả lời: Theo quy định tại điều 100 và 101 Luật BHXH và Quyết định số 1107/QĐ-LĐTBXH ngày 16-9-2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ LĐ-TB-XH thì hồ sơ hưởng chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có thành phần là giấy ra viện. Do đó, người lao động (NLĐ) có thể nộp bản chính hoặc bản sao. Tại Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31-1-2019 của BHXH Việt Nam ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp cũng hướng dẫn: Bản sao hợp lệ là bản sao được chứng thực sao từ sổ gốc hoặc chứng thực sao từ bản chính hoặc bản sao đã được đối chiếu với bản chính.