BHXH Việt Nam trả lời: Do ông An có 2 mã số BHXH nên phải làm thủ tục gộp sổ BHXH. Thủ tục gộp sổ BHXH được quy định tại điều 27 Văn bản hợp nhất số 2089/VBHN-BHXH của BHXH Việt Nam. Theo đó, hồ sơ gộp sổ BHXH gồm: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS); các sổ BHXH đề nghị gộp (nếu mất sổ và tờ rời thì ghi mã số BHXH trong tờ khai và ghi sổ BHXH mất). Người đang làm việc sẽ nộp hồ sơ cho đơn vị nơi đang làm việc hoặc nộp cho cơ quan BHXH. Người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH hoặc đã được giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH đề nghị cấp lại, điều chỉnh nội dung trên sổ BHXH thì nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH trên toàn quốc.