- BHXH Việt Nam trả lời: Theo khoản 73 điều 1 Quyết định 505/QĐ-BHXH ngày 27-3-2020 của tổng giám đốc BHXH Việt Nam (sửa đổi, bổ sung một số điều quy trình thu BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp và quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT - ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14-4-2017 của tổng giám đốc BHXH Việt Nam), người tham gia BHYT theo hộ gia đình có thời gian tham gia liên tục, thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày đóng BHYT. Trường hợp tham gia BHYT lần đầu hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính, thẻ BHYT có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ khi người tham gia nộp tiền đóng BHYT.

Thẻ BHYT của ông có giá trị sử dụng đến cuối tháng 3-2020, từ đó đến nay không tham gia BHYT (hết hạn quá 3 tháng), nên nếu đăng ký tham gia thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ khi nộp tiền đóng BHYT.