Ông Hoàng Kiến Thiết, Trưởng ban BHXH tự nguyện BHXH VN, cho biết: Nội dung chính của chương trình phối hợp giữa hai cơ quan là đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cho nông dân về chính sách BHXH, BHYT gắn với vận động phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; triển khai thực hiện BHXH, BHYT đến nông dân cả nước; xây dựng và nhân rộng các mô hình BHXH, BHYT; xây dựng và thực hiện một số đề án, đề tài nghiên cứu khoa học...

Mục tiêu của chương trình nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi nếp nghĩ của người nông dân VN về chế độ, chính sách BHXH, BHYT; phấn đấu đến hết năm 2007 đạt 20% gia đình hội viên Hội nông dân trong cả nước tham gia BHYT tự nguyện; đến năm 2010, có 100% hộ gia đình có thẻ BHYT và 30% hội viên tham gia BHXH. 

M.Lê