Nội dung trọng tâm của phong trào là tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức CĐ về công tác dân vận; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động CNVC-LĐ tự nguyện tham gia vào tổ chức CĐ; tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình "Vì lợi ích đoàn viên CĐ" nhằm góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CNVC-LĐ; tổ chức thực hiện mô hình 1+1 "Mỗi tháng làm một việc tốt" từ CĐ huyện đến CĐ cơ sở…

Phát động phong trào thi đua Dân vận khéo - Ảnh 1.

LĐLĐ huyện cho biết mục đích của cuộc thi đua là nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, CNVC-LĐ về công tác dân vận trong tình hình mới; động viên và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của CNVC-LĐ để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Cũng thông qua phong trào, những vấn đề bức xúc chính đáng của CNVC-LĐ sẽ được giải quyết, đồng thời phát hiện và biểu dương kịp thời những nhân tố tích cực, điển hình trong công tác vận động nhân dân, người lao động. LĐLĐ quận cũng nhấn mạnh phong trào thi đua tại cơ sở cần có nội dung cụ thể, tổ chức thường xuyên, sâu rộng, đem lại hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. 

M.Chi