Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của CNVC-LĐ

Cán bộ CĐ và CNVC-LĐ quận đã được phổ biến nội dung cơ bản của báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.

Chương trình nhằm giúp đội ngũ cán bộ CĐ và CNVC-LĐ nâng cao nhận thức trong việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước; không ngừng phấn đấu học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong công việc để từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập của đất nước.

N.Hà