Thông qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm và sinh hoạt chuyên đề, các cấp CĐ tổ chức tạo điều kiện để cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng.

Bà Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, tặng quà cho nữ công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Bà Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, tặng quà cho nữ công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Việc lấy ý kiến của cán bộ, đoàn viên CĐ, CNVC-LĐ tham gia xây dựng văn kiện Đại hội XII của Đảng phải được tiến hành chặt chẽ, khoa học; phát huy được trí tuệ của cán bộ, đoàn viên CĐ, CNVC-LĐ; phòng ngừa các thế lực xấu lợi dụng để tán phát thông tin, quan điểm thù địch, sai trái, tiêu cực, chống phá Đảng, nhà nước và chế độ ta. Ý kiến đóng góp phải xuất phát từ động cơ đúng, thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với Đảng, đất nước và có tính khoa học, thực tiễn cao. Đặc biệt, nội dung góp ý cần chú trọng những vấn đề liên quan trực tiếp đến người lao độngtổ chức CĐ.

Các cấp CĐ có thể tham khảo các văn kiện của Đảng trên trang thông tin điện tử Tổng LĐLĐ Việt Nam (http://www.congdoanvn.org.vn). Ý kiến đóng góp gửi theo đường công văn về Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam. Thời gian đóng góp ý kiến kết thúc ngày 31-10.

Tin-ảnh: T.Ngôn