Hiện còn 191 dự án với 2.395 hộ dân xin vay hơn 28,2 tỉ đồng bị tồn đọng chưa được xét duyệt. Nguyên nhân tình trạng trên là do mở rộng mục đích, mức cho vay và nhu cầu vay vốn của người dân ngày càng cao trong lúc số dự án đến kỳ hạn thu hồi vốn vào thời điểm đầu năm ít, vốn bổ sung của Trung ương và TP cho quỹ chưa kịp thời. Dự tính nguồn vốn của Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm, TP cần bổ sung trong năm 2004 khoảng 20 tỉ đồng.

N. Dương