Đến nay, Quận ủy Gò Vấp đã thành lập được 4 chi bộ Đảng tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn
(3 doanh nghiệp khác là: Công ty TNHH Bào chế Đông dược Thiên Hưng, Công ty TNHH Dệt Quyết Thắng và Công ty TNHH Cơ khí Đồng Tâm). Hiện toàn quận có 46 đảng viên đang làm việc tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

K.Chi