Nghị định 90/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành đã quy định các nguyên tắc, tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức có hiệu lực từ ngày 20-8-2020.

Quy định kết quả đánh giá bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức - Ảnh 1.

Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng được thể hiện bằng văn bản và được lưu vào hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức

Kết quả đánh giá này có ý nghĩa lớn trong việc quy hoạch, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Điều 21 Nghị định 90 quy định rõ kết quả đánh giá cán bộ, công chức, viên chức được sử dụng làm căn cứ để: Bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp; Quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái; Khen thưởng, kỷ luật; Đánh giá và xếp loại chất lượng Đảng viên; Thực hiện các chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng được thể hiện bằng văn bản và được lưu vào hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức.

Vì có ý nghĩa rất lớn đối với cán bộ, công chức, viên chức, vì thế, sau khi nhận được thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng, trường hợp cán bộ, công chức, viên chức không nhất trí với kết luận đánh giá, xếp loại chất lượng thì có quyền kiến nghị. Việc giải quyết kiến nghị do người có thẩm quyền đánh giá, xếp loại giải quyết.

H.Lê