Ban Quan hệ lao động - Tổng LĐLĐ Việt Nam trả lời: Theo quy định tại khoản 2 điều 50 Luật Việc làm, thời gian hưởng TCTN được tính theo số tháng đóng BHTN, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 3 tháng TCTN; sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng TCTN nhưng tối đa không quá 12 tháng. Như vậy, trường hợp của bà Trang nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại điều 49 Luật Việc làm thì được hưởng TCTN với thời gian 12 tháng, tương ứng với 12 năm đóng BHTN, theo quy định nêu trên và theo Luật Việc làm thì không còn quy định về hưởng trợ cấp một lần mà người lao động chỉ nhận TCTN hằng tháng. Trong thời gian hưởng TCTN, người lao động phải thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định tại điều 52 Luật Việc làm.