Luật sư Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Điều 66 Luật BHXH quy định: Khi người đang hưởng lương hưu chết thì người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng một lần bằng 10 tháng lương cơ sở tại thời điểm người hưởng lương hưu chết. Ngoài ra, thân nhân còn được xét hưởng trợ cấp tuất 1 lần hoặc tuất hằng tháng. Mức trợ cấp tuất hằng tháng, mỗi thân nhân bằng 50% mức lương cơ sở; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức lương cơ sở. Tối đa không quá 4 thân nhân. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết (áp dụng với trường hợp không có thân nhân đủ điều kiện hưởng tiền tuất hằng tháng và một số trường hợp khác) được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu. Cụ thể, nếu chết trong 2 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng; nếu chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm 1 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng, mức thấp nhất bằng 3 tháng lương hưu đang hưởng.